Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖN. VE TİC. A.Ş.

Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finanspark Plaza A Blok Kat:5 No:158 Ümraniye / İSTANBUL Mersis No: 9724-6355-2781-6948

Emlak Planlama İnşaat Proje Yön. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ticari partnerlerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile irtibat kuran gerçek-tüzel tüm kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda www.emlakinsaat.com.tr web sayfamız aracılığı ile çerezler dahil olmak üzere herhangi bir veri toplanmadığını beyan ederiz.

Gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ye uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliği garanti altına alınamayacağı için göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden Şirketimiz sorumlu değildir. Web sitemizde Şirketimiz tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu web sitelerinden herhangi biri ziyaret edildiğinde o web sitesinin gizlilik ve diğer politikaları gözden geçirilmelidir. Şirketimiz bu şekilde ulaşılan diğer web sitelerinin politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Şirketimiz, web sayfasında yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte sözleşmeler imzalama, teklifler toplama, yazılı ve/veya sözlü müracaatlar, şikayet-talepler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilere sunduğumuz çeşitli hizmetlerden faydalandırmak, isteklere daha hızlı cevap verebilmek, iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ile çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla KVKK’nin aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kapsam dahilinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; bu dokümanın 1. maddesinde sıralanan amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirketimiz içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hizmet ortaklarımız, hizmet bağlantılarımız, Şirket hissedarlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, Şirketimiz yetkilileri ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

 Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NİN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Yönetimimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kullanılması talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen hususun kendisi ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yöneltilen talep, www.emlakinsaat.com.tr adresindeki “KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”nu (--link verilecek--) doldurularak ıslak imzalı bir nüshası Şirketimizin yukarıdaki adresine belirtilen belgeler ile bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nde belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form info@emlakinsaat.com.tr mail adresine iletilebilir.